Prava u sustavu socijalne skrbi temeljem važećeg Zakona o socijalnoj skrbi su:

  • Zajamčena minimalna naknada
  • Naknada za troškove stanovanja
  • Troškovi ogrjeva
  • Naknada za osobne potrebe korisnika smještaja
  • Jednokratna naknada
  • Naknade u vezi s obrazovanjem
  • Osobna invalidnina
  • Doplatak za pomoć i njegu
  • Status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja
  • Naknada do zaposlenja

 

Zakon o socijalnoj skrbi  (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19)

 

Za više informacija kako ostvariti koje pravo ili uslugu, molimo da nas kontaktirate (telefon, e-mail, kontakt obrazac) ili da se osobno javite dolaskom u Centar za socijalnu skrb Koprivnica.