Udomiteljstvo je oblik pružanja socijalne usluge smještaja djetetu ili odrasloj osobi koju pruža udomitelj sa svojom obitelji ili udomitelj koji živi sam, pod uvjetima propisanim Zakonom o udomiteljstvu.

Udomitelj je predstavnik udomiteljske obitelji ili samac koji pruža uslugu smještaja, na čije ime se izdaje dozvola za obavljanje udomiteljstva i upisan je u Registar udomitelja.

Udomiteljska obitelj je zajednica koju čine udomitelj, njegov bračni ili izvanbračni drug, djeca i drugi srodnici s kojima udomitelj živi u zajedničkom kućanstvu.

Korisnik je dijete, mlađa punoljetna osoba do završetka redovitog školovanja ili najduže godinu dana nakon završetka redovitog školovanja ako se ne može zaposliti, a najduže do 26. godine života ili odrasla osoba, kojoj je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja i upisana je u Registar smještenih korisnika.

Vrste udomiteljstva:

Udomiteljstvo se obavlja kao:

 • tradicionalno udomiteljstvo
 • udomiteljstvo kao zanimanje
 • srodničko udomiteljstvo

Udomiteljstvo kao zanimanje obavlja se kao:

 • standardno udomiteljstvo
 • specijalizirano udomiteljstvo za djecu

 

Tradicionalno udomiteljstvo:

Tradicionalno udomiteljstvo obavlja udomiteljska obitelj čiji predstavnik ispunjava uvjete iz članka 14. Zakona o udomiteljstvu.

U tradicionalnom udomiteljstvu pruža se usluga smještaja djetetu i odrasloj osobi u skladu sa zakonom kojim se uređuju socijalne usluge u sustavu socijalne skrbi.

U tradicionalnom udomiteljstvu pruža se usluga smještaja istoj vrsti korisnika, posebno djeci, a posebno odraslim osobama, osim kada postoji potreba o zajedničkom smještaju roditelja s djetetom, braći i sestrama, maloljetnim roditeljima ili bračnim/izvanbračnim drugovima.

Udomitelj koji obavlja tradicionalno udomiteljstvo ima pravo na opskrbninu i pravo na naknadu za rad udomitelja.

 

Udomiteljstvo kao zanimanje:

Udomiteljstvo kao zanimanje može obavljati osoba koja ispunjava uvjete iz članka 15. ili članka 16. Zakona o udomiteljstvu.

Udomitelj koji obavlja standardno udomiteljstvo pruža uslugu smještaja djetetu i odrasloj osobi.

Udomitelj koji obavlja specijalizirano udomiteljstvo za djecu pruža uslugu smještaja i složeniju, specifičnu skrb:

 • djetetu s problemima u ponašanju kojem je određena mjera povjeravanja udomiteljskoj obitelji sukladno propisima o obiteljskopravnoj zaštiti
 • djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi s problemima u ponašanju kojima je izrečena odgojna mjera sukladno propisima o kaznenopravnoj zaštiti
 • djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi s teškim tjelesnim, intelektualnim, osjetilnim, komunikacijskim ili višestrukim teškoćama u razvoju
 • teško bolesnom djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi.

Udomitelj koji obavlja udomiteljstvo kao zanimanje ima pravo na opskrbninu, naknadu za rad udomitelja, prava iz mirovinskog i obveznog zdravstvenog osiguranja i prava za vrijeme nezaposlenosti kao zaposlena osoba u skladu s posebnim propisima.

IKA obrasci za preuzimanje:

 

Srodničko udomiteljstvo:

Srodničko udomiteljstvo obavlja se kao tradicionalno udomiteljstvo ako centar korisnika utvrdi da je to u interesu korisnika i ako srodnik korisnika ispunjava uvjete iz članka 14. stavka 1. točke 1., 2., 3., 7. i 9. Zakona o udomiteljstvu.

Srodničko udomiteljstvo mogu obavljati: baka, djed, stric, teta, ujak, braća/polubraća, sestre/polusestre, unuci te njihovi bračni/izvanbračni drugovi.

Iznimno, srodničko udomiteljstvo mogu obavljati i drugi srodnici korisnika ako centar korisnika procijeni da je to u najboljem interesu korisnika.

Udomitelj ima pravo na opskrbninu.

 

Uvjeti za obavljanje udomiteljstva:

Opći uvjeti, posebni uvjeti, iznimke i zapreke za obavljanje udomiteljstva uređene su Zakonom o udomiteljstvu te sljedećim pravilnicima:

 • Pravilnik o stambenim uvjetima za obavljanje udomiteljstva
 • Pravilnik o načinu i postupku obiteljske procjene za obavljanje udomiteljstva
 • Pravilnik o načinu i trajanju osposobljavanja i dodatnog usavršavanja udomitelja

 

Smještaj korisnika:

Korisniku osigurava uslugu smještaja centar korisnika na temelju izvršnog rješenja o priznavanju prava na uslugu smještaja u skladu s odredbama zakona kojim se uređuju socijalne usluge u sustavu socijalne skrbi.

Udomitelj je dužan primiti na smještaj korisnika na temelju rješenja o priznavanju prava na uslugu smještaja.

Dobna razlika, smještaj djece i odraslih reguliran je Zakonom o udomiteljstvu.

 

Postupak za donošenje rješenja:

Postupak za donošenje rješenja o dozvoli za obavljanje udomiteljstva pokreće se po zahtjevu stranke.

O zahtjevu rješenjem odlučuje centar za socijalnu skrb prema prebivalištu podnositelja zahtjeva.

Dozvola za obavljanje udomiteljstva vrijedi pet godina, osim za obavljanje udomiteljstva kao zanimanja.

 

Kako postati udomitelj?

Molimo da se obratite timu za udomiteljstvo u Centru za socijalnu skrb Koprivnica kako biste u inicijalnom razgovoru dobili sve potrebne informacije.

Osobe koje se odluče za bavljenje udomiteljstvom trebaju predati zahtjev i dodatnu dokumentaciju osobno ili putem pošte.

Postupak koji slijedi uključuje razgovor sa socijalnim radnikom i psihologom, psihologijsko testiranje, dolazak djelatnika tima za udomiteljstvo u Vaš stambeni prostor radi provjere odgovaraju li stambeni uvjeti propisanim uvjetima.

Ukoliko su svi uvjeti zadovoljeni, tim za udomiteljstvo izdaje rješenje o ispunjavanju uvjeta, te članove obitelji upućuje na osposobljavanje.

Nakon uspješno završenog osposobljavanja udomitelju se izdaje Dozvola za obavljanje udomiteljstva na rok od 5 godina, koja se nakon isteka navedenog roka može obnavljati.

 

Obrazac Zahtjeva za dobivanje dozvole za obavljanje udomiteljstva kao i popis potrebne dokumentacije možete preuzeti u nastavku.

 

Obrazac Zahtjeva za dobivanje dozvole za obavljanje udomiteljstva

 

Kontakt:

Telefon: 048/642-247 , kućni broj :26

E-mail: css-koprivnica@socskrb.hr