Centar za socijalnu skrb Koprivnica je javna ustanova koju osniva Republika Hrvatska rješenjem nadležnog Ministarstva za poslove socijalne skrbi.

  • Centar za socijalnu skrb Koprivnica, osnovan je za područje Grada Koprivnice te sljedećih Općina: Drnje, Đelekovec, Gola, Hlebine, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Novigrad Podravski, Peteranec, Rasinja i Sokolovac s njihovim pripadajućim naseljima.

Sjedište Centra je u Koprivnici, Trg Eugena Kumičića 2, 48000 Koprivnica.

Centar za socijalnu skrb Koprivnica je samostalan u obavljanju svoje djelatnosti radi koje je osnovan u skladu i na način određen Zakonom, Statutom te drugim općim aktima Centra i pravilima struke.

Centar za socijalnu skrb je ustanova sa javnim ovlastima koja pomaže građanima u ostvarivanju i zaštiti prava propisanih Zakonom i posebnim propisima. Osim poslova na temelju javnih ovlasti Centar obavlja i druge stručne poslove.