Upravno vijeće:

Centrom za socijalnu skrb Koprivnica upravlja upravno vijeće koje se imenuje na mandat od četiri godine. Upravno vijeće obavlja poslove u skladu s odredbama Zakona o ustanovama i statuta Centra za socijalnu skrb Koprivnica.

Tri člana upravnog vijeća imenuje Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, temeljem Zakona o socijalnoj skrbi i odlukom ministrice.
Jednog člana predlaže jedinica područne (regionalne) samouprave a imenuje ga Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku odlukom ministrice.
Jednog člana vijeća, izabiru radnici Centra za socijalnu skrb Koprivnica.

 

Članovi upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Koprivnica su sljedeći:

  • Ivanka Perić-Novak, dipl.oec. – predsjednica Upravnog vijeća
  • Mihaela Kovačić, dipl.oec. – članica, zamjenica predsjednice Upravnog vijeća
  • Vesna Križan, dipl.soc.radnica – članica
  • Vesna Rončević-Perić, prof. kroat. i južnosl. filologija – članica
  • Merima Remenar, dipl.soc.radnica – članica, predstavnica radnika

 

Ravnatelj Centra za socijalnu skrb Koprivnica:

Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, Centar za socijalnu skrb vodi ravnatelj.
Ravnatelj ima ovlasti određene zakonom, rješenjem o osnivanju, odnosno statutom centra. Ravnatelja Centra za socijalnu skrb imenuje upravno vijeće na temelju javnog natječaja.

Za ravnatelja Centra za socijalnu skrb može biti imenovan hrvatski državljanin koji ima visoku stručnu spremu, najmanje pet godina radnog iskustva na stručnim poslovima u djelatnosti socijalne skrbi i položen stručni ispit, ili je oslobođen od obveze polaganja stručnog ispita u skladu s odredbama ovoga Zakona i provedbenog propisa.

Mandat ravnatelja Centra za socijalnu skrb traje četiri godine, a ista osoba može se ponovno imenovati za ravnatelja.

Vršitelj dužnosti ravnatelja za socijalnu skrb Koprivnica je Danijel Rušak.

 

Stručno vijeće Centra:

Centar za socijalnu skrb Koprivnica ima Stručno vijeće koje čine svi stručni radnici Centra za socijalnu skrb Koprivnica.

Stručno vijeće raspravlja, daje mišljenja i prijedloge ravnatelju o složenim pitanjima vezano za ustroj centra, ostvarivanju prava i usluga za pojedine slučajeve, potrebama stručnog usavršavanja te ostalim raznim temama utvrđenim Statutom Centra za socijalnu skrb Koprivnica.

 

Djelatnici Centra:

U Centru za socijalnu skrb Koprivnica zaposleno je 34 djelatnika/ca. Od navedenog broja zaposleno je 25 stručnih djelatnika/ca , 8 koji obavljaju administrativne, računovodstvene i pomoćno- tehničke poslove te 1 ravnatelj/ica.

Stručni djelatnici Centra imaju službene iskaznice kojom dokazuju svojstvo službene osobe, identitet i ovlasti.
Stručni i drugi radnici Centra dužni su čuvati kao profesionalnu tajnu sve što saznaju o osobnom i obiteljskom životu korisnika.