Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama je temeljno ljudsko pravo koje se štiti Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Konvencijom o pristupu informacijama, međunarodnim ugovorima i Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15).

Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Informacije su dostupne svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj i pravnoj osobi u skladu s uvjetima i ograničenjima Zakona o pravu na pristup informacijama.
Informacije koje tijela javne vlasti objavljuju odnosno daju moraju biti pravodobne, potpune i točne.

Zakon o pravu na pristup informacijama  daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama,  na jednak način i pod jednakim uvjetima  pravo na pristup informacijama.  Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva tijelu javne vlasti. Tijelo javne vlasti će odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Zakonom se određuju slučajevi kada tijela javne vlasti imaju pravo uskrati određenu informaciju.

Protiv rješenja podnositelj zahtjeva može izjaviti žalbu Povjereniku za informiranje kao neovisnom državnom tijelu za zaštitu prava na pristup informacijama.
Pravo na pristup informacijama, pravo na dopunu ili ispravak informacije i pravo na ponovnu uporabu informacija u Centru za socijalnu skrb Koprivnica ostvaruje se zahtjevom koji može biti podnijet pismenim putem.

Pristup informaciji može se ostvariti putem slijedećih obrazaca:

koje možete poslati:
• na adresu: Centar za socijalnu skrb Koprivnica, Trg Eugena Kumičića 2,48000 Koprivnica
• na broj fax-a: 048/642-249
• elektroničkom poštom na adresu: andrija.crncec@socskrb.hr

Službenik za informiranje je Andrija Crnčec

Više informacija o pravu na pristup informacijama  možete saznati u Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Godišnja izvješća prema Zakonu o pravu na pristup informacijama: